دسترسی سریع
   
   
  
  
مقررات انضبـاطی:

چون رعایت موازین اسلامی و دفاع از ارزشهای اسلامی در راس اهداف جهاد دانشگاهی قرار دارد لذا مراعات دقیق موارد ذیل برای کلیه فراگیران الزامی می باشد.
1- رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران: مانتوی بلند (بدیهی است استفاده از چادر حجاب برتر اولی است) مقنعه – شلوار با رنگهای مناسب – عدم استفاده از لوازم آرایشی
2- رعایت پوشش اسلامی جهت برادران:عدم استفاده از لباس های آرم دار- رنگهای زننده و پوششهایی که تداعی کننده فرهنگ مبتذل غرب باشد.
3- رعایت موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط آموزشی
شرایط انصراف:
جهت انصراف همراه داشتن کد رهگیری الزامی می باشد.بدیهی است در صورت عدم ارائه این کد شهریه مسترد نمی گردد.درصورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد
1-هرگاه انصراف کتبی فراگیر تا 24ساعت قبل از تشکیل کلاس باشد ، پس از کسر 10 % شهریه مابقی مسترد می گردد

2- در صورتیکه انصراف کتبی همزمان با تشکیل کلاس ولی عدم شرکت فراگیر در جلسه ای از کلاس باشد 50 % از شهریه به عنوان خسارت کسر و بقیه شهریه عودت خواهد گردید.

3- در صورتیکه انصراف کتبی پس از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد 80 % از شهریه کسر و مابقی مسترد می گردد.

4- پس ازتشکیل جلسه دوم شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد