مدیر مرکزآموزشی:آقای  حمید پورموسی

  سیرجان-بلوار سید جمال - نرسیده به پلیس راه -جنب کارخانه یخ سازی

 42258303

دسترسی سریع