فراگیران و مراجعه کنندگان محترم میتوانند،در صورت هر گونه انتقاد و پیشنهادی
با شماره زیر به صورت مستقیم با معاونت آموزشی تماس حاصل فرمایید.
03433257563
دسترسی سریع